Industrial Training

Latihan Industri

1. PENGENALAN
LATIHAN INDUSTRI adalah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program-program tertentu di semua peringkat pengajian tinggi di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Untuk meningkatkan tahap mampu kerja para graduan, program LI diperkenalkan untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan. Kursus LI memberi pelajar peluang pembelajaran di dunia pekerjaan untuk menerima pengalaman praktikal supaya dapat mempertingkatkan kebolehpasarannya.

Kursus ini memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi-polisi, prosedur dan peraturan-peraturan, perspektif professional dan pelaporan. Kursus ini akan membina semangat dan sikap yang proaktif di kalangan pelajar dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk menjadi pelatih yang cemerlang.

2. HASIL PEMBELAJARAN
Selepas melengkapkan kursus Latihan Industri, pelajar seharusnya mampu:
2.1. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja.
2.2. Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat.
2.3. Mengamalkan kerja berpasukan.
2.4. Profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan kaedah-kaedah di dalam organisasi.
2.5. Menerangkan tugas-tugas yang diberikan (semasa LI) mengikut format yang ditetapkan.

Sila klik di sini untuk Pengesahan Kad Lapor Diri Latihan Industri Sesi 2:2023/2024