Articles

Surat & Bungkusan

1. Semua surat dan bungkusan kepada pelajar yang di alamatkan ke Politeknik Seberang
Perai akan diterima di Unit Pentadbiran politeknik. Bagi pelajar yang menginap di
Kamsis, semua surat/bungkusan akan diedar ke Pejabat Kamsis

2. Bagi pelajar lain, sila dapatkan surat/bungkusan anda di kaunter Unit Pentadbiran
politeknik pada waktu pejabat.