Diploma Teknologi Maklumat

SINOPSIS MODUL

SEMESTER 1

A 4003  - ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 4

The English Language Syllabuses developed for Technical and Commercial Purposes contain skills that are generally common to both, with a few exceptions such as the skill of writing of minutes, which our survey showed was more relevant to Commercial than Technical students.  However, in the implementation of syllabuses, the teaching approach taken is the ESP approach.  Thus the materials and the pedagogy used in the English for Technical and the Commercial classrooms will differ because of the differences in the nature of subject content and skill focuses between them.

 F4016- PENGATURCARAAN JAVA

Memperkenalkan bahasa pengaturcaraan JAVA serta struktur pembinaannya. Modul ini juga membincangkan konsep pengaturcaraan berorientasikan objek, iaitu penggunaan kelas, kaedah, pengkapsulan, pewarisan dan polimorfisma. Pelajar-pelajar juga akan didedahkan kepada hubungan pengguna-komputer secara antaramuka grafik serta membina applet java.

 

 F4017 – RANGKAIAN KOMPUTER 

Matapelajaran ini melengkapkan pelajar dengan konsep rangkaian komputer, mengenali perkakasan dan teknologi dalam satu rangkaian dan seterusnya menguji serta menyelesaikan masalah dalam rangkaian komputer.

SEMESTER 2

A 5003 – ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 5

The English Language Syllabuses developed for Technical and Commercial Purposes contain skills that are generally common to both, with a few exceptions such as the skill of writing of minutes, which our survey showed was more relevant to Commercial than Technical students.  However, in the implementation of syllabuses, the teaching approach taken is the ESP approach.  Thus the materials and the pedagogy used in the English for Technical and the Commercial classrooms will differ because of the differences in the nature of subject content and skill focuses between them.

  F5018 – PEMBANGUNAN  WEB

Modul ini mendedahkan pelajar kepada konsep dan kaedah-kaedah rekabentuk laman Web menggunakan perisian MS Frontpage. Pelajar-pelajar juga diperkenalkan dengan pengaturcaraan ‘client-server side’ serta penggunaan dan capaian pangkalan data dengan ACTIVEX DATA OBJECT(ADO) dalam pembangunan laman Web.

  F5019 – PENGURUSAN PROJEK

Modul ini akan memberi pengetahuan mengenai kaedah menguruskan projek secara sistematik. Pelajar akan mahir menggunakan perisian aplikasi Microsoft Project 2000 di dalam menguruskan beberapa projek.

 SEMESTER 3

F4100 – PEMBANGUNAN PERISIAN 

Modul ini akan memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang konsep dan kaedah analisis dan rekebentuk  pembangunan perisian. Pelajar akan di dedahkan kepada proses analisis dan keperluan , menulis spesifikasi keperluan , menulis laporan cadangan dan  merekabentuk system baru. Teknik-teknik dalam  rekabentuk seperti rekabnetuk antaramuka dan rekabnetuk input/output diperkenalkan. 

  F4101 – VISUAL BASIC DENGAN PANGKALAN DATA

Modul ini akan memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang konsep pengaturcaraan dan membina aplikasi-aplikasi  pangkalan data dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Microsoft Visual Basic.

  SEMESTER 4

F5014 – PROJEK  2

Modul ini memberi pendedahan kepada pelajar untuk  membina aplikasi dalam bentuk projek dibidang teknologi maklumat. Modul ini membolehkan pelajar membina kemahiran dalam proses analisa, merekabentuk, melaksana dan menyelenggara aplikasi yang dibina.