• Muka surat pertama selepas kulit luar, kandungan tujuan penyediaan buku laporan hendaklah dijelaskan. Contoh :

  BUKU LAPORAN SANGKUTAN KE INDUSTRI PENSYARAH POLITEKNIK

  OLEH

  MOHD ZIN BIN HASSAN

  Buku laporan ini dikemukakan kepada Bahagian Latihan dan Kerjaya, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniki, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sebagai memenuhi sebahagian dari syarat penganugerahan Sijil Penyertaan Program Sangkutan Ke Industri Pensyarah-pensyarah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

 • Kemudian diikuti dengan kandungan penghargaan iaitu kata-kata aluan dari pengarang (pensyarah).
 • Seterusnya isi kandungan. Contoh :
   ISI KANDUNGAN 
    

  Muka surat

   Halaman Penghargaan

  ii

   Senarai Rajah

  iii

   Senarai Jadual

  iv

   Senarai Graf

  ix

   Senarai Glosari

  xv

     
   BAB 1 : PENGENALAN 
     
   1.1  Tujuan Latihan Industri

  3

   1.2  Latar Belakang Syarikat

  5

     
   BAB 4 : MESIN LARIK 
     
   4.1  Pengenalan

   23

         4.1.1  Komponen Mesin Larik

   27

         4.1.2  Sistem Operasi

   32

     
  BAB 7:KESIMPULAN

   120

     
  RUJUKAN  
     
  LAMPIRAN A:KATALOG MESIN LARIK

  L1

     
  LAMPIRAN B:KATALOG MESIN GERUDI

  L10

     
   

  SENARAI RAJAH

   
   

  Rajah

  Muka Surat

     
  2.1.1Mesin Larik Jenis A

  12

  4.1.2Mesin Gerudi

  20

     
   

  SENARAI JADUAL

   
   Jadual

  Muka Surat

     
  3.2.2Import Barangan Dari Jepun

  15

  4.2.3Eksport Barangan Ke Singapura

  22

     
   

  SENARAI GRAF

   
     
  5.1.2Pendapatan Tahunan

  30

  6.2.4Keuntungan Tahunan

  40